tel. 71 785 55 23, tel. kom. 501 384 294
tel./fax 71 343 59 28, tel./fax 71 341 98 85
e-mail: reklama@rzeczpospolita.info.pl
 
Reklama w Rzeczpospolitej

 
MAPA STRONY STRONA GŁÓWNA CENNIKI FORMATY REKLAM DODATKI TEMATYCZNE KONTAKT


OGŁOSZENIA DROBNE
KOMUNIKATY, PRZETARGI
NEKROLOGI, KONDOLENCJE
OGŁOSZENIA MODUŁOWE
DODATKI TEMATYCZNE

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ, NEKROLOGÓW I KONDOLENCJI w Rzeczpospolitej

za pośrednictwem serwisu www.reklama-rzeczpospolita.pl

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Serwis dostępny pod adresem internetowym www.reklama-rzeczpospolita.pl prowadzony jest przez firmę SUNpress Paweł Łebkowski z siedzibą przy placu Pereca 3 lok. 1b, 53-431 Wrocław, adres e-mail: biuro@rzeczpospolita.info.pl nr tel. 71 785 55 23, nr fax 71 343 59 28, NIP: 8971115425, REGON: 930989933, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Definicje:

Regulamin – niniejszy regulamin serwisu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.), będący tzw. umową adhezyjną czyli wzorcem umownym, o którym mowa w art. 384 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93.), określającym ogólne warunki i zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej www.reklama-rzeczpospolita.pl

Serwis – serwis internetowy funkcjonujący pod domeną www.reklama-rzeczpospolita.pl w ramach którego Usługodawca świadczy usługi publikacji Ogłoszeń, Nekrologów lub Kondolencji w Rzeczpospolitej, 

Tytuł prasowy – „Rzeczpospolita”, dziennik codzienny, rozpowszechniany płatnie, ukazująca się od poniedziałku do soboty,

Usługodawca – firma SUNpress Paweł Łebkowski z siedzibą przy placu Pereca 3 lok. 1b, 53-431 Wrocław, adres e-mail: biuro@rzeczpospolita.info.pl nr tel. 71 785 55 23, NIP: 8971115425, REGON: 930989933, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,

Usługobiorca - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług świadczonych przez Usługodawcę,

Konsument – Usługobiorca będący osobą fizyczną, korzystający z Usług świadczonych przez Usługodawcę w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, w myśl art. 22 ind. 1 Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.),

Wydawca – podmiot, który w ramach współpracy z Usługodawcą, udostępnia powierzchnię wydawanego Tytułu prasowego w celu publikacji Ogłoszenia, Nekrologów lub Kondolencji, tj.:

Gremi Business Communication Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51, (00-838) Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000478681, NIP: 527-270-17-13, Regon: 146896842, wydawca Tytułu prasowego „Rzeczpospolita”.

Wydanie ogólnopolskie – Ogłoszenie, Nekrolog lub Kondolencje ukazujące się w wydaniu papierowym Rzeczpospolitej na terenie całej Polski,

Wydanie warszawskie – Ogłoszenie, Nekrolog lub Kondolencje ukazujące się w wydaniu papierowym Rzeczpospolitej na terenie miasta stołecznego Warszawa.

Usługa – dostępna w Serwisie usługa, będąca przedmiotem umowy świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin, w szczególności usługa reklamowa, polegająca na zamieszczeniu Ogłoszenia drobnego, Wymiarowego, Komunikatu, Nekrologu lub Kondolencji w Tytule prasowym w Wydaniu ogólnopolskim lub Wydaniu warszawskim.

Ogłoszenie - Ogłoszenie drobne, Modułowe – wymiarowe, Reklama, Komunikat zamieszczone za pośrednictwem serwisu internetowego www.reklama-rzeczpospolita.pl w Wydaniu ogólnopolskim lub Wydaniu Warszawskim Rzeczpospolitej. Wszystkie zamieszczone w Rzeczpospolitej Ogłoszenia są ogłoszeniami płatnymi,

Ogłoszenie drobne - ogłoszenie płatne za linie, zawierające od 1 do 15 linii. O tym czy zamówione ogłoszenie kwalifikuje się do zamieszczenia w dziale ogłoszeń drobnych Usługobiorca zostanie poinformowany drogą e-mailową lub telefonicznie na adres e-mail lub telefon podany przy składaniu zapytania. Ogłoszenie drobne przyjmowane jest do odpowiedniej kategorii – rubryki i podrubryki zgodnie z klasyfikacją przyjętą przez Wydawcę dziennika Rzeczpospolita.

Ogłoszenie wymiarowe - ogłoszenie płatne za moduł, odpowiadający jednemu z ustalonych przez danego Wydawcę typów modułów. Wielkość ogłoszenia wymiarowego określa Usługodawca na podstawie treści przesłanej przez Usługobiorcę. Ogłoszenie wymiarowe publikowane jest na stronach ogłoszeniowych (strony wypełnione samymi ogłoszeniami wymiarowymi lub na stronach redakcyjnych – strony zawierające artykuły),

Komunikat - ogłoszenie wymiarowe zamieszczone na stronach ogłoszeniowych lub specjalnych stronach z Komunikatami. Za Komunikat może być uznane ogłoszenie zamieszczone przez wszystkie urzędy administracji państwowej i samorządowej oraz: urzędy skarbowe, ZUS, urzędy celne, ZOZ, sądy i prokuratury; wszystkie ogłoszenia zamieszczane przez syndyków, komorników i likwidatorów. Ogłoszenia innych podmiotów będące Komunikatami o: przetargach, likwidacjach, postępowaniach ugodowych, konkursach na stanowiska rad nadzorczych,

Nekrolog – informacja związana ze śmiercią osoby lub rocznicą śmierci. Nekrolog w druku jest zamieszczany w postaci tekstu z typowym wyróżnieniem graficznym lub bez wyróżnienia. Rozmiar Nekrologu w druku zależny jest od liczby modułów graficznych ustalonych przez Wydawcę,

Kondolencje - wyrazy współczucia przekazywane komuś z powodu śmierci bliskiego, podziękowanie za opiekę, pomoc czy leczenie lub połączenie zawiadomienia o śmierci z kondolencjami. Rozmiar kondolencji w druku jest zależny od liczby modułów graficznych ustalonych przez Wydawcę.

Formularz zapytania – dostępny w Serwisie internetowym formularz, umożliwiający Usługobiorcy złożenie zapytania o wycenę danego Zamówienia,

Zamówienie – oświadczenie woli Usługobiorcy, wskazujące na chęć zawarcia umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę, na określonych przez niego warunkach,

e-Komunikaty.pl – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę, publikujący Komunikaty zamówione do publikacji w Rzeczpospolitej  poprzez serwis www.reklama-rzeczpospolita.pl oraz inne serwisy Usługodawcy,

Umowa – umowa o świadczenie Usług w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Serwisu z Usługobiorcą, w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu,

Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie Usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 ze zm.),

Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna,

Dzień roboczy - każdy dzień tygodnia, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy,

Załącznik nr 1 - dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w §9.

Usługodawca świadczy Usługi w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, niniejszy Regulamin oraz aktualne przyjęty cennik usług Wydawców.

W celu zawarcia Umowy w Serwisie internetowym, Usługobiorca proszony jest o zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptację jego postanowień.

Umowa zawierana jest na czas wykonania przez Usługodawcę świadczeń przewidzianych w Umowie.

Do skutecznej realizacji Usług świadczonych przez Serwis www.reklama-rzeczpospolita.pl niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 1024x768 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (np. Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub inne), klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, łącze internetowe o przepustowości minimalnej download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s, a także aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.

Ogłoszenia, reklamy Usługodawcy, cenniki i inne informacje o Usługach, podane na stronach internetowych  Serwisu  internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Usługobiorców, przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności regulujących stosunki prawne z Konsumentami. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Usługobiorcom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.

Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 

§2. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych osób trzecich.

Usługobiorca ma prawo do korzystania z Usług wyszczególnionych w ofercie Usługodawcy na stronie Serwisu www.reklama-rzeczpospolita.pl

Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego prawa polskiego oraz do podania zgodnych ze stanem faktycznym danych osobowych.

Usługobiorca zobowiązuje się korzystać z Usług zgodnie z ich powszechnie akceptowanym przeznaczeniem.

Treść Ogłoszeń, Nekrologów lub Kondolencji nie może być sprzeczna z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz regulaminami i zasadami Wydawców.

Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu internetowego lub jego elementy techniczne.

Niedozwolone jest przekazywanie przez Usługobiorcę za pośrednictwem świadczonych Usług:

treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, w szczególności naruszających dobra osobiste lub prawa własności intelektualnej osób trzecich, 

treści mających charakter SPAMU, np. niezamówione wiadomości o charakterze komercyjnym lub promocyjnym, 

treści naruszających zarówno normy prawne jak i moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.) lub o charakterze erotycznym czy pornograficznym,  naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób,

treści propagujących piractwo fonograficzne lub komputerowe, upowszechniających techniki łamania kodów dostępowych lub wiedzy służącej tworzeniu wirusów komputerowych i innego złośliwego oprogramowania oraz treści instruujących w zakresie działań przestępczych, w tym crackingu lub phreakingu.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania treści, które są niezgodne z charakterem i przeznaczeniem oraz naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.

Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek treści i baz udostępnionych w Serwisie, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.

Usługobiorca zobowiązany jest do zaniechania jakichkolwiek prób wprowadzania do systemu informatycznego szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym wirusy, pliki szpiegujące, „robaki” itp.).

 

§3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

Warunki składania zapytań i realizacji Zamówień:

Usługobiorca może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania zapytań o wycenę publikacji Ogłoszenia, Nekrologu lub Kondolencji w wybranym Wydaniu  Rzeczpospolitej, za pośrednictwem Serwisu internetowego www.reklama-rzeczpospolita.pl

złożenie zapytania o wycenę poprzez wypełnienie Formularza zapytania dostępnego na stronie Serwisu i przesłanie go do Serwisu internetowego,

złożenie zapytania o wycenę drogą mailową pod adresem e-mail: reklama@rzeczpospolita.info.pl lub nekrologi@rzeczpospolita.info.pl 

złożenie zapytania o wycenę za pomocą fax(u) pod nr.: 71 343 59 28,

osobiście w Biurze Ogłoszeń SUNpress we Wrocławiu na Placu Pereca 3 lok. 1B. 

W celu skutecznego złożenia i zrealizowania zapytania, Usługobiorca proszony jest o określenie parametrów Usługi tj. sformułowania treści i formy Ogłoszenia, Nekrologu lub Kondolencji, wskazania Wydania, w którym ma się ukazać, dnia/dni emisji Ogłoszenia, Nekrologu lub Kondolencji, wybrania znaku graficznego lub określenia rubryki, kategorii, oraz podania danych osobowych i kontaktowych, a także wybranego sposobu płatności.

W wyniku złożonego przez Usługobiorcę zapytania, Usługodawca przesyła do Usługobiorcy wycenę potencjalnego Zamówienia na podany przez Usługobiorcę adres e-mail. Specyfikacja, o której mowa w poprzednim zdaniu, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. 

Wycena Ogłoszenia drobnego, Ogłoszenia wymiarowego, Komunikatu, Nekrologu lub Kondolencji jest dokonywana przeciętnie w ciągu dwóch godzin, (przy czym nie przekracza 24 godzin), od złożenia przez Usługobiorcę zapytania. Powyższy termin dotyczy zapytań, które złożone zostały w dni robocze w godzinach od 9:00 do 16:00. 

Zapytania złożone po godz. 16:00 lub w święta wyceniane są pierwszego Dnia roboczego do godz. 11:00. Wycena wysyłana jest na adres e-mail, z którego Usługodawca otrzymał zapytanie.

Akceptacja przez Usługobiorcę wyceny Ogłoszenia drobnego, Ogłoszenia wymiarowego, Komunikatu, Nekrologu lub Kondolencji jednoznaczna jest ze złożeniem Zamówienia przez Usługobiorcę.

Każda płatność zrealizowana przez Usługobiorcę stanowi do momentu wysłania przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji Zamówienia. 

Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Usługobiorcy przez Usługodawcę w formie wiadomości e-mail, która zawierać będzie proponowaną treść Umowy, w szczególności: numer i datę Zamówienia, dane zakupionej Usługi, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy oraz Regulamin zamieszczania Ogłoszeń, Nekrologów i Kondolencji itp itp. Usługodawca zapewnia Usługobiorcy możliwość skorygowania ewentualnych błędów w Zamówieniu lub przesłanym projekcie, jego zmiany lub anulowania.

Jeżeli proponowana treść umowy lub wykonany przez Usługodawcę projekt nie są zgodne ze złożonym zapytaniem, Usługobiorca nie powinien akceptować Umowy, a niezwłocznie zawiadomić o zauważonych rozbieżnościach Usługodawcę drogą telefoniczną lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Usługodawca bez zbędnej zwłoki prześle Usługobiorcy skorygowaną treść proponowanej umowy lub projektu Ogłoszenia, Nekrologu lub Kondolencji.

Usługobiorca powinien zaakceptować przedstawiony mu projekt Ogłoszenia, Nekrologu lub Kondolencji do publikacji w wybranym Wydaniu i Tytule prasowym Wydawcy w terminie i do godziny wskazanej przez Usługodawcę w przesłanej umowie.

Umowę traktuje się jako zawartą z chwilą akceptacji przez Usługobiorcę projektu Ogłoszenia, Nekrologu lub Kondolencji w wybranym przez Usługobiorcę Tytule prasowym i Wydaniu, zgodnie z instrukcją Usługodawcy i przy zachowaniu terminu wskazanego w przesłanej umowie. W przeciwnym razie oferta przestaje wiązać obie strony i staje się nieaktualna.

Usługobiorca wraz z akceptacją projektu Ogłoszenia, Nekrologu lub Kondolencji w wybranym Wydaniu i Tytule prasowym proszony jest o przesłanie e-maila z akceptacją oferty o treści:

„Składam zamówienie nr (tu proszę wpisać nr zamówienia podany w ofercie) i płacę (zgodnie z instrukcją przesłaną w ofercie i do wskazanej w instrukcji godziny) oraz w zgodzie z postanowieniami Regulaminu.

Daty emisji Ogłoszeń, Nekrologów lub Kondolencji wyznaczane są na podstawie wymagań Wydawcy W przypadku wybrania przez Usługobiorcę daty publikacji, która nie jest możliwa do realizacji, zostanie on o tym fakcie poinformowany w treści wiadomości e-mail z wyceną Ogłoszenia, Nekrologu lub Kondolencji.

Wycena Ogłoszeń drobnych, Ogłoszeń wymiarowych, Komunikatów, Nekrologów lub Kondolencji odbywa się na podstawie aktualnych cennika Wydawcy, obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia. Usługodawca nie pobiera dodatkowej prowizji od Usługobiorcy za zamieszczenie Ogłoszeń drobnych, Ogłoszeń wymiarowych, Komunikatów, Nekrologów lub Kondolencji.

Usługobiorca składając Zamówienie za pośrednictwem Serwisu oświadcza, iż jest uprawniony do zawarcia Umowy, w szczególności posiada umocowanie do działania w imieniu własnym i/lub na rzecz reprezentowanej firmy, a podane przez niego dane osobowe są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

Uruchomienie Usługi może zostać poprzedzone weryfikacją danych Usługobiorcy, które zostały wskazane w Zamówieniu, w tym również prośbą o przedstawienie dokumentów potwierdzających prawdziwość danych wskazanych w Zamówieniu.

W przypadku dużej ilości Zamówień, Wydawca może ograniczyć ilość Ogłoszeń, Nekrologów lub Kondolencji w wydaniu papierowym Rzeczpospolitej. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji, Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o niniejszym fakcie oraz zaproponuje inny termin publikacji Ogłoszenia, Nekrologu lub Kondolencji, na co Usługobiorca może wyrazić zgodę lub zrezygnować ze złożonego Zamówienia.  W przypadku rezygnacji ze złożonego Zamówienia, a dokonania przez Usługobiorcę płatności, zostanie ona zwrócona na konto bankowe Usługobiorcy.

 

Publikacja Ogłoszeń drobnych:

Ogłoszenia drobne są drukowane w Rzeczpospolitej w ramach tematycznych rubryk i podrubryk, przy zastosowaniu czcionki o stałej wielkości i kroju, przyjętej przez Wydawcę.

Ilość i tematyka rubryk może być zmieniana w zależności od ilości Ogłoszeń drobnych o danej tematyce, które mają być opublikowane w danym Wydaniu Tytułu prasowego.

Usługobiorca przy składaniu zapytania może wskazać, do której z rubryk i podrubryk zakwalifikowane ma zostać jego Ogłoszenie drobne. W przypadku gdy w Wydaniu Tytułu prasowego nie ma określonej rubryki lub podrubryki, Usługodawcy przysługuje uprawnienie do zamieszczenia Ogłoszenia drobnego w innej rubryce lub podrubryce, możliwie zbliżonej tematycznie do treści Ogłoszenia drobnego Usługobiorcy.

Wskazując rubrykę lub podrubrykę, w której Ogłoszenie drobne ma się ukazać, Usługobiorca powinien wskazać rubrykę lub podrubrykę możliwie odpowiadającą treści Ogłoszenia drobnego. 

Wydawcy przysługuje uprawnienie do ostatecznego sklasyfikowania Ogłoszenia drobnego do danej rubryki lub podrubryki. W przypadku zmiany klasyfikacji Ogłoszenia drobnego, Usługobiorca zostanie o tym poinformowany i może nie wyrazić zgody na zmianę klasyfikacji.

Publikacja Ogłoszenia drobnego może zostać poprzedzona weryfikacją danych Usługobiorcy, które zostały wskazane w Zamówieniu, w tym również prośbą o przedstawienie dokumentów potwierdzających prawdziwość danych wskazanych w Zamówieniu lub od złożenia dodatkowego oświadczenia określonej treści - jeśli jest uzasadnione treścią Ogłoszenia drobnego. 

Cena za zamieszczenie Ogłoszenia drobnego w wybranym Wydaniu jest ustalana zgodnie z obowiązującym cennikiem Wydawcy (dostępnym na stronie Wydawcy), przy czym podstawę obliczenia ceny stanowi jedna linia (zawierająca od 25 do 30 znaków), chyba że co innego wynika z odpowiedniego Cennika danego Wydawcy. Usługodawca może różnicować w Cenniku ceny Ogłoszeń drobnych, w tym w szczególności w zależności od ich tematyki, jak również ustanawiać rabaty i promocje na wszystkie lub poszczególne rodzaje Ogłoszeń drobnych, podając je do wiadomości publicznej na stronie Serwisu internetowego.

Wycena Ogłoszeń drobnych odbywa się na podstawie aktualnego cennika Wydawcy, obowiązującego w dniu złożenia Zamówienia. Usługodawca nie pobiera dodatkowej prowizji od Usługobiorcy za zamieszczenie Ogłoszeń drobnych.

Ogłoszenia drobne zamieszczane są w podrubrykach według kolejności alfabetycznej lub innej ustalonej przez Wydawcę. 

Publikacja Nekrologów i Kondolencji:

Po złożeniu zapytania w sprawie publikacji Nekrologu lub Kondolencji w Wydaniu ogólnopolskim lub Wydaniu warszawskim, Usługodawca po ustaleniu z Wydawcą, poinformuje Usługobiorcę o możliwości publikacji Nekrologu lub Kondolencji w miejscu wskazanym w zapytaniu przez Usługobiorcę.

Nekrolog lub Kondolencje będą zamieszczone drukiem na łamach Tytuły prasowego  w Wydaniu ogólnopolskim lub Wydaniu warszawskim, w zależności od złożonego przez Usługobiorcę Zamówienia.

Nekrologi lub Kondolencje w Wydaniu ogólnopolskim są publikowane na 2 stronie redakcyjnej, stronach redakcyjnych lub na Stronach ogłoszeniowych

Nekrologi lub Kondolencje w Wydaniu warszawskim są publikowane na stronach redakcyjnych.

Możliwość zamieszczania Nekrologów lub Kondolencji na 2 stronie redakcyjnej, stronach redakcyjnych lub stronach ogłoszeniowych w Wydaniu ogólnopolskim lub Wydaniu warszawskim jest uzależniona od dostępności miejsca na tych stronach.

W przypadku Nekrologów oraz Kondolencji w Wydaniu ogólnopolskim lub Wydaniu warszawskim zamawianych na strony z nekrologami lub strony redakcyjne, nie ma możliwości wyboru strony ani miejsca na stronie, na których Nekrolog lub Kondolencje zostaną zamieszczone.

Zamieszczenie Nekrologów i Kondolencji w serwisie Nekrologi-Kondolencje.pl:

Nekrologi i Kondolencje zamówione w celu publikacji w Rzeczpospolitej publikowane będą również bezpłatnie w serwisie Nekrologi-kondolencje.pl na czas nieoznaczony.

Emisja w serwisie Nekrologi-kondolencje.pl nastąpi do 3 dni, od dnia publikacji Nekrologu lub Kondolencji w wydaniu papierowym Rzeczpospolitej.

Usługobiorca może w każdym czasie przesłać dyspozycję zaprzestania emisji Nekrologu lub Kondolencji w serwisie Nekrologi-kondolencje.pl, poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: biuro@ibop.pl. W celu identyfikacji Usługobiorca powinien podać nr Zamówienia lub imię i nazwisko bądź nazwę firmy. Zaprzestanie publikacji Nekrologu lub Kondolencji nastąpi w terminie 1 dnia roboczego od dnia wpłynięcia zgłoszenia.

 

Publikacja Ogłoszeń wymiarowych i Komunikatów:

Ze względu na specyfikę Usługi nie jest ona kierowana do Konsumentów. 

Osoby zainteresowane publikacją Ogłoszeń wymiarowych lub Komunikatów proszone są o przesłanie zapytania ofertowego  na adres e-mail Usługodawcy: reklama@rzeczpospolita.info.pl  w celu zawarcia umowy.

Zamieszczenie Ogłoszeń wymiarowych będących Komunikatami w publikowanych za pośrednictwem Usługodawcy w Rzeczpospolitej:

Ogłoszenia wymiarowe będące Komunikatami zamówione w celu publikacji w Rzeczpospolitej publikowane będą również bezpłatnie w serwisie internetowym E-komunikaty.pl. 

Emisja nastąpi do 3 dni, od dnia publikacji Ogłoszenia w wydaniu papierowym wybranego Tytułu prasowego Wydawcy.

Usługobiorca może w każdym czasie przesłać dyspozycję zaprzestania emisji Ogłoszenia w serwisie E-komunikaty.pl poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: biuro@ibop.pl. W celu identyfikacji Usługobiorca powinien podać nr Zamówienia lub imię i nazwisko bądź nazwę firmy. Zaprzestanie publikacji Ogłoszenia nastąpi w terminie 1 dnia roboczego od dnia wpłynięcia zgłoszenia.

§4. PŁATNOŚCI

Ceny podane w Serwisie internetowym oraz wycenie mailowej Usługodawcy wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. 

Usługobiorca niebędący Konsumentem może opłacić zamówioną Usługę w jeden z następujących sposobów płatności: 

płatność z góry przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Usługodawcy, przed emisją Ogłoszenia, Nekrologu lub Kondolencji, czyli do dnia poprzedzającego emisję drukiem włącznie, na podstawie wystawionej przez Usługodawcę faktury pro-forma lub na podstawie zawartej umowy,

płatność z dołu przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Usługodawcy, po emisji Ogłoszenia, Nekrologu lub Kondolencji na podstawie wystawionej faktury, która płatna jest w ciągu 7 dni od jej wystawienia – dotyczy wyłącznie Instytucji Państwowych oraz firm, które są już Usługobiorcami i stale współpracują z Usługodawcą,

płatność w siedzibie Usługodawcy (Plac Pereca 3 lok. 1B, 53-431 Wrocław) od poniedziałku do piątku w godz. 9:00- 17:00.

inny określony w zawartej umowie z Usługodawcą. 

Konsument w celu realizacji Usługi publikacji Ogłoszenia, Nekrologu lub Kondolencji w Rzeczpospolitej w terminie określonym w złożonym Zamówieniu dniu, powinien dokonać zapłaty za Zamówienie w terminie i do godziny wskazanej w zawartej Umowie. Konsument dokonuje płatności przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Usługodawcy.

Usługobiorca dokonuje płatności jednorazowo. Nie występuje minimalny czas trwania zobowiązań Usługobiorcy wynikających z zawartej Umowy.

Zapłata za świadczone przez Usługodawcę Usługi, uznawana jest za dokonaną z chwilą wpływu środków na jego rachunek bankowy. 

Czas zaksięgowania przelewu zależy od wybranego kanału płatności, dnia tygodnia i banku, w którym złożona została przez Usługobiorcę dyspozycja przelewu. W celu zachowania terminu płatności wskazanego w Umowie Usługodawca, zaleca Usługobiorcy przesłanie potwierdzenia wpłaty za zamówione Ogłoszenie drobne na adres e-mail: reklama@rzeczpospolita.info.pl lub faxem na numer 71 343 59 28.

W przypadku dokonania płatności po terminie wskazanym w Umowie, wpłaty zaksięgowane na koncie Usługodawcy i nie potwierdzone e-mailem lub faxem przez Usługobiorcę w terminie wskazanym w Umowie, będą zwracane na konto Usługobiorcy lub ustalona zostanie z Usługobiorcą inna data publikacji Ogłoszenia drobnego.

Wycena Ogłoszeń drobnych, Ogłoszeń wymiarowych, Komunikatów, Nekrologów lub Kondolencji odbywa się na podstawie aktualnych cenników Wydawcy (dostępnych na stronach Wydawcy), obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia. Usługodawca nie pobiera dodatkowej prowizji od Usługobiorcy za zamieszczenie Ogłoszeń drobnych, Ogłoszeń wymiarowych, Komunikatów, Nekrologów lub Kondolencji.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do naliczania odsetek ustawowych w przypadku opóźnienia się z płatnością Usługobiorcy niebędącego Konsumentem, chociażby nie poniósł żadnej szkody i opóźnienie było następstwem okoliczności, za które Usługobiorca odpowiedzialności nie ponosi. Wysokość odsetek liczona będzie od kwoty zaległego wynagrodzenia wynikającego z wystawionej faktury VAT.

W celu realizacji postanowień zawartych w umowie, Usługobiorca upoważnia Usługodawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. Faktury przesyłane będą na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail w formie pliku PDF, który umożliwia pobranie oraz wydruk. W przypadku chęci skorzystania przez Usługobiorcę z formy papierowej faktur, wymagana jest pisemna dyspozycja dotycząca otrzymania faktury VAT we wspomniany sposób.  

 

§5. WSTRZYMANIE PUBLIKACJI OGLOSZENIA, NEKROLOGU LUB KONDOLENCJI

Jeżeli Ogłoszenie, Nekrolog lub Kondolencje Usługobiorcy kwalifikują się do publikacji, zostają automatycznie wysłane do Wydawców. 

W celu wstrzymania publikacji Ogłoszenia drobnego, Ogłoszenia wymiarowego, Komunikatu, Nekrologu lub Kondolencji bądź wycofania ich przed publikacją, Usługobiorca powinien zgłosić stosowną dyspozycję pisemne na adres e-mail: reklama@rzeczpospolita.info.pl lub faxem na numer 71 343 59 28 w godzinach od 9.00 do 17.00.

Rezygnacja z publikacji Ogłoszenia, Nekrologu lub Kondolencji powinna zawierać co najmniej: numer zamówienia, Tytuł prasowy w którym miało się ukazać Ogłoszenie, Nekrolog lub Kondolencje, dane identyfikujące Usługobiorcę, tj. imię i nazwisko lub nazwę firmy bądź Instytucji oraz datę publikacji Ogłoszenia, Nekrologu lub Kondolencji.

Rezygnacja z Zamówienia publikacji Ogłoszenia drobnego, Nekrologu lub Kondolencji jest skuteczna i nie powoduje konsekwencji finansowych po stronie Usługobiorcy, jeżeli nastąpi w terminie i do godziny wskazanej w Umowie publikacji Ogłoszenia, Nekrologu lub Kondolencji przesłanej Usługobiorcy na wskazany adres e-mail. 

W przypadku rezygnacji z Zamówienia publikacji Ogłoszenia wymiarowego lub Komunikatu na 2 dni robocze przed emisją, Usługobiorca niebędący Konsumentem zapłaci Usługodawcy 50% wartości zamówionego Ogłoszenia wymiarowego lub Komunikatu. Z kolei w przypadku rezygnacji z Zamówienia publikacji Ogłoszenia wymiarowego lub Komunikatu na 1 dzień roboczy przed emisją, Usługobiorca niebędący Konsumentem zapłaci Usługodawcy 100% wartości zamówionego Ogłoszenia wymiarowego lub Komunikatu.

Usługodawca może zwolnić Usługobiorcę niebędącego Konsumentem z obowiązku zapłaty kwoty, o której mowa w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli otrzyma pisemne zapewnienie Wydawcy, iż jest taka możliwość.

 

§6. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług oraz zachowania należytej staranności podczas realizacji świadczonych Usług.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Usług Serwisu, spowodowanych pracami konserwacyjnymi, pracami nad polepszeniem ich funkcjonalności oraz serwisem technicznym. Jednocześnie Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

Usługodawca może odmówić zamieszczenia lub wstrzymać zamieszczenie Ogłoszenia, Nekrologu lub Kondolencji oraz zażądać dokonania jego zmian, jeżeli:

treść lub forma Ogłoszenia drobnego, Ogłoszenia wymiarowego, Komunikatu, Nekrologu lub Kondolencji jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, linią programową, charakterem publikacji lub z normami wiążącymi u Wydawcy, w tym Kodeksem Dobrych Praktyk Wydawców Prasy oraz Kodeksem Etyki Reklamy, 

osoba trzecia, właściwy organ lub instytucja powołana do czuwania nad przestrzeganiem zasad etyki mediów lub etyki reklamy, zgłosiły zastrzeżenia dotyczące Ogłoszenia drobnego, Ogłoszenia wymiarowego, Komunikatu, Nekrologu lub Kondolencji,

Usługobiorca nie wpłaci lub wpłaci z opóźnieniem wynagrodzenie za publikacje Ogłoszenia drobnego, Ogłoszenia wymiarowego, Komunikatu, Nekrologu lub Kondolencji.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w projekcie graficznym Ogłoszenia wymiarowego na ramce określającej wymiar modułu, w prawym dolnym rogu adresu strony internetowej serwisu www.ibop.pl będącej własnością Usługodawcy. Usługobiorca może zwrócić się do Usługodawcy o usunięcie adresu strony serwisu www.ibop.pl w momencie akceptacji projektu Ogłoszenia wymiarowego.

 

§7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Usługobiorca, wypełniając Formularz zapytania, proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 ze zm.).

Usługobiorca ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Usługodawcy poprzez stosowną wiadomość e-mail na adres: reklama@rzeczpospolita.info.pl

Dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie w celu prawidłowej realizacji świadczenia Usług, określonych niniejszym Regulaminem.

Dane osobowe Usługobiorcy, mogą zostać udostępnione innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych. Udostępnianie danych osobowych Konsumentów możliwe jest tyko i wyłącznie po uprzednim uzyskaniu od nich wyraźnej zgody.

Dane osobowe mogą być udostępnione Wydawcom lub organom ścigania, gdy zachodzi podejrzenie że zamówione przez Usługobiorcę Ogłoszenie, Nekrolog lub Kondolencje są niezgodne z obowiązującym prawem.

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Usługobiorcy znajdują się w dokumencie Polityka prywatności.

 

§8. REKLAMACJE

Usługobiorca może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Usługodawca zobowiązany jest do umieszczenia Ogłoszenia drobnego, Ogłoszenia wymiarowego, Komunikatu, Nekrologu i Kondolencji w Tytułach prasowych bez wad i błędów, w zgodzie z treścią złożonego przez Usługobiorcę Zamówienia.

Reklamacje należy zgłaszać pisemnie na adres:

     SUNpress Paweł Łebkowski

Plac Pereca 3 lok. 1B

53 - 431 Wrocław

lub na adres e-mail: reklama@rzeczpospolita.info.pl

Reklamacja powinna zawierać co najmniej; imię i nazwisko Usługobiorcy, jego adres poczty elektronicznej e-mail lub adres do korespondencji oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń, m.in. nr zamówienia, informacje o błędach i datę publikacji Ogłoszenia drobnego, Ogłoszenia wymiarowego, Komunikatu, Nekrologu lub Kondolencji w Tytule prasowym Wydania ogólnopolskiego lub Wydania warszawskiego.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Usługodawca zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 

Jeżeli Zamówienie dotyczy cyklicznych emisji ogłoszeń, reklamacja powinna być zgłoszona w dniu pierwszej zakwestionowanej emisji, co pozwoli na uwzględnienie zmian w kolejnych emisjach. Przy czym w przypadku Ogłoszeń cyklicznych zamieszczanych dzień po dniu, Usługodawca może uwzględnić reklamację nie wcześniej niż na trzeci dzień roboczy, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji.

Usługodawca zobowiązany jest zająć stanowisko co do złożonej przez Usługobiorcę reklamacji w przeciągu 14 dni od zgłoszenia. Brak odpowiedzi ze strony Usługodawcy po upływie wyżej wskazanego terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną. 

Powyższy zapis nie dotyczy Usługobiorców niebędących Konsumentami.

 

§9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Usługobiorca będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.

Powyższe uprawnienie nie przysługuje Konsumentowi w następujących przypadkach:

świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w powyższym punkcie,

dotyczących nagrań dźwiękowych lub wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych (np. programów komputerowych) po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od ruchu cen na rynku finansowym, na które przedsiębiorca nie ma wpływu, a które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

umów, których świadczenie zostało zapieczętowane w opakowaniu, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, 

świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą i indywidualnymi potrzebami,

szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które ze względu na swój charakter, po dostarczeniu zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

świadczeń, które z uwagi na krótki termin przydatności do użycia, lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, nie mogą zostać zwrócone,

świadczeń na specjalne żądanie konsumenta polegające na pilnej naprawie lub konserwacji,

dostarczania prasy, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

świadczeń, których przedmiotem są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, na które przedsiębiorca nie ma wpływu,

umów zawartych w drodze aukcji publicznej,

umów o dostarczenie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli świadczenie rozpoczęło się, za zgodą konsumenta, przed upływem ustawowego terminu 14  dni, 

umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania (innych niż do celów mieszkalnych), przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Konsumenta drogą mailową lub pocztową na adres siedziby Usługodawcy, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od daty zawarcia umowy. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 1. 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku Usługi wykonanej na indywidualne zamówienie Konsumenta, które to świadczenie posiada właściwości określone przez Konsumenta w złożonym przez niego Zamówieniu lub jest ściśle związane z osobą Konsumenta i jego indywidualnymi potrzebami. 

Niezależnie od wyłączeń prawa odstąpienia od umowy przez Konsumenta, o których mowa w pkt. 2 niniejszego paragrafu, Usługodawca dopuszcza możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość na zasadach określonych poniżej:

Konsument może zrezygnować z Zamówienia i odstąpić od umowy jeżeli Zamówienie Ogłoszenia, Nekrologu lub Kondolencji, będące przedmiotem zawartej umowy, nie zostało skierowane do publikacji w Tytule prasowym. W tym celu należy skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem adresu e-mail: reklama@rzeczpospolita.info.pl lub pod nr fax 71 343 59 28.

Rezygnacja z Zamówienia lub odstąpienie od umowy jest skuteczne i nie powoduje konsekwencji finansowych po stronie Konsumenta, jeżeli nastąpi co najmniej do godz. 15:00 na 2 dni robocze w przypadku zamówienia ogłoszenia wymiarowego lub do godz.11.00 dnia roboczego poprzedzającego emisję Ogłoszenia drobego, Nekrologu bądź Kondolencji.

Konsument wykonujący prawo odstąpienia od umowy jest zobowiązany do zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwota zapłaty obliczana jest proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

Usługodawca gwarantuje Konsumentowi zwrot ceny Usługi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy.

Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami. 

Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Usługobiorców nie będących Konsumentami.

 

§10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Wyłączną odpowiedzialność za treść i formę Ogłoszeń drobnych, Ogłoszeń wymiarowych, Komunikantów, Nekrologów lub Kondolencji, które zostały przekazane przez Usługobiorcę do Usługodawcy, ponosi Usługobiorca. 

Za wszelkie szkody poniesione przez Usługodawcę lub osoby trzecie a powstałe w wyniku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego, odpowiada Usługobiorca.

Po stronie Usługobiorcy pozostaje zapewnienie, że ma on prawo posługiwać się użytymi w Ogłoszeniach, Nekrologach lub Kondolencjach informacjami, danymi, znakami towarowymi oraz wszelkimi pozostałymi elementami chronionymi prawem, a także, że dostarczane Usługodawcy materiały nie podlegają pośrednictwu organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Usługobiorca jest odpowiedzialny za zapewnienie, że zamawiane Ogłoszenie, Nekrolog lub Kondolencje nie są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a także, że złożenie, przyjęcie i realizacja Zamówienia nie narusza przepisów o zamówieniach publicznych.

Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorców naruszających Regulamin odpowiedzialności, za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług.

Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Usługobiorcy niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny z tytułu zawartej umowy, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca nie ponosi względem Usługobiorcy niebędącego Konsumentem odpowiedzialności za ewentualną powstałą szkodę (damnum emergens) lub utracone korzyści  (lucrum cessans).

 

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowy zawierane poprzez Serwis internetowy zawierane są w języku polskim.

Strony mają możliwość wyłączyć część z zapisów niniejszego Regulaminu na mocy porozumień i umów zawartych w formie pisemnej dla konkretnego zdarzenia.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Usługodawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożenia przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy  z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne właściwe.

Zapisy niniejszego Regulaminu niezgodne z przepisami prawa, bądź tez uznane przez sądy prawomocnymi wyrokami za niezgodne z przepisami prawa tracą swoją moc wiążącą. Powyższe nie wyłącza jednak z zastosowania pozostałych zapisów znajdujących się w Regulaminie.

Wszelkie spory rozstrzygane będą przede wszystkim w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.

Powyższy zapis nie dotyczy Usługobiorców niebędących Konsumentami, w stosunku do których Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów będzie Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

Niniejszy Regulamin regulowany oraz interpretowany jest według przepisów prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej.

Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ  ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

……………..…………………………….

Miejscowość, data

Adresat:                SUNpress Paweł Łebkowski

Plac Pereca 3 lok. 1 b

53-431 Wrocław

e-mail: reklama@rzeczpospolita.info.pl

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

(formularz ten należy wypełnić i odesłać pocztą tradycyjną/elektroniczną tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy nr ............................... dotyczącej zakupu ogłoszenia drobnego, wymiarowego, nekrologu lub kondolencji w Rzeczpospolitej za pośrednictwem Serwisu internetowego www.reklama-rzeczpospolita.pl 

nr zamówienia ......................................................

Data zamówienia:        ………………………………………………

Data publikacji:            ………………………………………………

 

Zwrot kosztów, proszę/prosimy(*) dokonać (właściwe zaznaczyć):

 

Na rachunek bankowy nr ………………………………………………………………………..…………….. , którego właścicielem jest ……………………………………………………………...…………… 

Przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu.

 

W przypadku niewskazania sposobu zwrotu kosztów, Usługodawca dokona zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

 

Imię i Nazwisko Konsumenta:     ………………………………………………

Adres Konsumenta:         ………………………………………………

                ………………………………………………

 

…………………………………………………………

Podpis Konsumenta

 (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

* niepotrzebne skreślić

 

Polityka plików cookies

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do strony internetowej www.Reklama-Rzeczpospolita.pl tórej operatorem jest  SUNpress Paweł Łebkowski z siedzibą we Wrocławiu przy Placu Pereca 3, NIP 8971115425

 

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. 

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. 

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; 

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 

 

5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; 

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; 

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; 

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; 

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. 

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. 

9. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej. 

- Regulamin zamieszczania reklam i ogłoszeń w Rzeczpospolitej

- Regulamin zamieszczania nekrologów i kondolencji w Rzeczpospolitej (PDF)

- Polityka plików cookies

© SUNpress 2010
grafika: SUNpress
programowanie: Programista Zend, PHP
tel. 71 785 55 23, tel. kom. 501 384 294
tel./fax 71 343 59 28, tel./fax 71 341 98 85
e-mail: reklama@rzeczpospolita.info.pl

www.komunikaty-rzeczpospolita.pl